Política de privacitat

Política de privacitat i tractament de la informació de la Fundació Foment de l’Habitatge Social

1.- Dret d’informació

D’acord amb el que disposa l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant LOPDGDD) i l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) us informem de:

1.1.- Identificació de responsables:

El responsable del tractament és la Fundació Foment de l’Habitatge Social,  amb domicili a Via Laietana número 5, 08003 (Barcelona), NIF: G59430983 inscrita al Registre de les Fundacions privades de la Generalitat de Catalunya (núm. 520).

Correu electrònic de contacte: info@habitatgesocial.org

Telèfon: 933 027 197

El delegat de protecció de dades és CIPDI, Tratamiento de la Información SL. Podeu contactar amb el delegat al correu electrònic dpd@cipdi.com.

1.2.- Finalitat del tractament de les dades i base jurídica

1.2.1.- Finalitat general

Les dades que ens faciliteu als formularis que trobareu a la web, les que ens envieu a la nostra adreça de correu electrònic i les que es puguin generar mentre mantingueu relació amb el responsable del tractament s’incorporaran, tal com ens les cediu, a una base de dades titularitat del responsable del tractament.

Farem servir les dades per prestar-vos els serveis que ens demaneu i per enviar informació de les nostres activitats per correu electrònic o adreça postal.

La base jurídica d’aquest tractament serà la relació contractual que mantingueu amb la Fundaciói el consentiment que atorgueu en acceptar aquest avís.

1.2.2.- Tractament d’imatges

La fundaciódocumenta els esdeveniments de caràcter públic que organitza amb fotografies i vídeos amb la finalitat de fer-ne difusió a la seva web o demés espais de difusió pública d’informació com són: la pròpia web, les xarxes socials on la Fundació disposi de perfil creat i publicacions pròpies o a la premsa. Pot obtenir més informació sobre aquest apartat consultant la web de la Fundació o contactant amb el DPO.

El tractament d’aquestes imatges està legitimat amb el consentiment dels afectats o en aplicació de l’article 8 de la LO 1/1982 de protecció del dret a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge.

1.3.- Categories de destinataris

Per donar compliment a les anteriors finalitats tindran accés a les seves dades:

  • El personal degudament autoritzat per la Fundació.
  • Els proveïdors necessaris per donar compliment a la seva demanda.
  • L’administració pública en l’àmbit de les seves competències.

Pot ampliar aquesta informació consultant al DPO

1.4.- Transferència internacional de dades

La Fundació fa servir les següents plataformes que poden implicar transferències de dades fora de l’espai Schengen:

I.- Google (G-Suite). El responsable del tractament ha signat un acord amb Google, ajustant-se a la resolució de l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades de 22 de juny de 2017. Per obtenir més informació sobre les polítiques de privacitat de G-Suite pot visitar el aquest enllaç:

II.- Xarxes socials que consten anunciades a la nostra web

1.5.- Termini de conservació de la informació

La Fundació conservarà la seva informació mentre no revoqui el consentiment atorgat en acceptar aquesta clàusula.

1.6.- Drets com a persona afectada

Teniu dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos a que les vostres dades es tractin, a limitar el tractament, a demanar la portabilitat de les dades, a no ser sotmès a decisions individuals automatitzades i a revocar el consentiment que atorgueu.

Per exercir aquests drets podeu dirigir-vos per escrit a les adreces del responsable del tractament que consten en aquesta política, o enviar un correu electrònic a l’adreça dpd@cipdi.com amb el text “PROTECCIÓ DE DADES” a l’assumpte i adjuntant una fotocòpia del seu DNI, NIE o passaport en aquest correu, o entrar en aquest enllaç i exercir aquests drets directament.

1.7.- Dret de reclamació

L’organisme competent per conèixer de la correcta aplicació de les normes sobre tractament de la informació és l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili al Carrer Jorge Juan n. 6 de Madrid.

1.8.- Obligacions de la persona afectada

L’afectat ha d’aportar informació veraç i actualitzada en tots els processos de recollida de dades, sent ell l’únic responsable de la vulneració d’aquesta obligació.

Als formularis de recollida de dades estan marcades les dades que són obligatòries aportar, en funció de la demanda que faci l’afectat. La manca de l’aportació d’aquestes dades pot suposar la impossibilitat de participar de l’activitat o proporcionar el servei que es demana.

1.9.- Elaboració de perfils

Per a l’acompliment dels objectius de la Fundació i, sobretot, per fer una atenció més personalitzada, acurada i eficaç de l’usuari, de vegades, és necessari elaborar perfils dels destinataris dels serveis. En cap cas l’elaboració del perfil es fa de manera exclusivament automatitzada.

2.- Consentiment de la persona usuària

S’entén que l’usuari accepta les condicions establertes si prem el botó ‘ACCEPTAR’ que es troba en tots els formularis de recollida de dades,  o si envia un missatge per correu electrònic a les adreces de contacte que figuren a la web.

Les dades personals es desen a la base de dades general d’administració de la Fundació que, en tot cas,  garanteix les mesures tècniques i organitzatives per a preservar la integritat i la seguretat de la informació que tracta.

3.- Seguretat

La base de dades general està dotada del preceptiu document de seguretat i disposa de tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les dades que ens faciliteu. El tractament de les dades personals està ajustat a les disposicions  de la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016.

4.- Us adreces IP

Per facilitar la recerca de recursos que creiem que són del seu interès, pot trobar en aquesta web enllaços a altres pàgines.

Aquesta política de privacitat només és d’aplicació a aquest web. La FFHS no garanteix el compliment d’aquesta política en altres webs, ni es fa responsable dels accessos mitjançant enllaços des d’aquest lloc.

Fes un donatiu Fer-me soci
Gràcies a la vostra ajuda, podem estar al costat dels qui més ens necessiten
Quin tipus de donació t’agradaria fer?
Puntual
Quant voleu aportar?
Sóc...
Particular
Empresa