Avís legal

Identificació del titular del domini

D’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, us informem que:

El titular de la web és la Fundació Foment de l’Habitatge Social,  amb  domicili a Via Laietana número 5, 08003 (Barcelona), NIF: G59430983 inscrita al Registre de les Fundacions privades de la Generalitat de Catalunya (núm. 520).

Correu electrònic de contacte: info@habitatgesocial.org
Telèfon: 933 027 197

Normés d’ús del portal

Qui accedeixi i faci servir aquest lloc web, tindrà la consideració d’usuari. L’usuari pel sol fet de ser-ho, accepta totes les condicions d’ús.

Genèriques

Està prohibit publicar en aquesta web, als nostres blogs, i demés eines de participació de continguts que atemptin contra els següents principis:

  1. La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional.
  2. La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris.
  3. El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.
  4. La protecció de la joventut i de la infància.
  5. El respecte a l’autonomia de la voluntat de l’afectat.
  6. El respecte a la propietat intel·lectual d’allò publicat.
  7. En general, el respecte a la legalitat vigent.

Particulars 

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que la Fundació  ofereix a través dels seus websites i eines de participació; amb caràcter enunciatiu però no limitador, també es compromet a no fer-les servir per a:

  • Provocar danys als sistemes físics i lògics del responsable del tractament,  dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys.
  • Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

La Fundació es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics que atemptin contra les persones, especialment, contra els interessos de la joventut o de la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, no resultessin adequats per a la seva publicació a criteri de la direcció del centre.

En qualsevol cas, la Fundació no és responsable de les opinions manifestades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

Propietat intel·lectual i industrial

La Fundació és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, de manera que tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l’autorització expressa de la direcció del centre.

Responsabilitat

La Fundació no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control.

La Fundació es reserva l’exercici de les accions legals que corresponguin contra els que vulnerin aquestes condicions.

Modificacions de les presents condicions i vigència

La Fundació pot modificar aquestes condicions en qualsevol moment, sense avís previ, publicant les seves modificacions tal com apareixen.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre la Fundació i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals que correspongui a la ciutat de Barcelona

Fes un donatiu Fer-me soci
Gràcies a la vostra ajuda, podem estar al costat dels qui més ens necessiten
Quin tipus de donació t’agradaria fer?
Puntual
Quant voleu aportar?
Sóc...
Particular
Empresa