Formulari per l’exercici de drets de les dades personals

Manifesta

Que exerceix el/els dret/s següent/s

Dret d’accés. Està regulat a l’article 15 del RGPD 2016/679 de 27 d’abril de 2016. Demana al responsable del tractament obtenir gratuïtament informació sobre les pròpies dades personals i de les comunicacions que s’hagin fet, o que s’hagi previst de fer.


Dret de rectificació. Està regulat a l’article 16 del RGPD. Demana al responsable del tractament que canviï el contingut de la informació sobre la seva persona i les seves dades.

Demana que es rectifiqui la següent informació (poseu-hi la informació que hi ha ara i, a continuació la que hauria de constar a partir d'avui).


Dret de supressió. Està regulat a l’article 17 del RGPD 2016/679. Demana al responsable del tractament que esborri qualsevol informació sobre la seva persona. Reconeix que la supressió implica bloquejar totes les dades i conservar-les a disposició de les administracions públiques durant el termini de previst per a que prescrigui el dret a exercir accions legals.

Dret a la limitació del tractament. Regulat a l’article 18 del RGPD 2016/679 de 27 d’abril de 2016. Demana al responsable del tractament que limiti el tractament de les seves dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:

i.- les dades personals no siguin exactes;
ii.- el tractament sigui il·lícit;
iii.- al responsable del tractament ja no li calgui tractar les dades;
iv.- Quan els motius per a deixar de tractar les dades al·legats per l’afectat prevalguin sobre els del responsable del tractament.


Dret a la portabilitat de la informació. Està a l’article 20 del RGPD 2016/679 de 27 d’abril de 2016. Demana rebre les seves dades personals en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, a fi de transmetre-les a un altre responsable del tractament quan el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats i estigui basat en el consentiment explícit.

Per executar el dret, cal que identifiqueu al responsable al qui s’han de portar les dades:


Dret d’oposició. Regulat a l’article 21 del RGPD 2016/679 de 27 d’abril de 2016. Demana al responsable del tractament que tracti les dades seguin les següents instruccions:


Dret a la revocació. Regulat a l’article 13.2.c) del RGPD 2016/679 de 27 d’abril de 2016. Demana que consti que ,a partir d’ara, no atorga el consentiment per a tractar les seves dades personals.


Informació relativa al tractament de dades Responsable del tractament: Fundació Foment de l'Habitatge Social

Dades de contacte del responsable del tractament: lopd@habitatgesocial.org i dpd@cipdi.com

Finalitat i període de conservació: Gestió de la seva petició. Les dades es conservaran a disposició de l’administració pública durant el termini de prescripció de les accions legals amb la finalitat de atendre possibles responsabilitat nascudes durant el tractament de les dades.

Drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i revocació dirigint-vos amb aquest imprès al responsable del tractament.

Més informació sobre la política de privacitat:

Política de privacitat

Marketing por
Fes un donatiu Fer-me soci
Gràcies a la vostra ajuda, podem estar al costat dels qui més ens necessiten
Quin tipus de donació t’agradaria fer?
Puntual
Quant voleu aportar?
Sóc...
Particular
Empresa